Конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти. Краен срок за подаване на документи: 17 ч. на 29.07.2024 г.

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти – фаза 2“  и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Философски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за участие в действащи научно изследователски проекти (описани са в Приложение 1), изпълнявани от факултета, за следните позиции:

 1. пост-докторант на 8/4/2-часов работен ден с месечно възнаграждение от 2000 лв. за 8 часов работен ден, 1000 лв. за 4-часов работен ден или 500 лв. за 2-часов работен ден, за период не по-кратък от 6 месеца, с включени осигуровки и за сметка на работодателя.
 2. млад учен на 8/4/2-часов работен ден с месечно възнаграждение от 1200 лв. за 8 часов работен ден, 600 лв. за 4 часов работен ден или 300 лв. за 2-часов работен ден, за период не по-кратък от 6 месеца, с включени осигуровки и за сметка на работодателя.
 3. назначен във ФФ на СУ асистент или главен асистент с месечно възнаграждение от 300 до 800 лв.

В конкурса могат да участват кандидати (български граждани и граждани на ЕС, работещи в страната), които отговарят на критериите на Националната програма „Млади учени и пост-докторанти“, както следва:

 1. „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно- образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Датата на придобиване на магистърска степен се счита от датата на Протокола на Държавната изпитна комисия.

Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.
 1. „Пост-докторант“ е учен, който е придобил първа докторска степен в страната или чужбина, но не повече от 5 години след придобиването й. Съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България ОНС „Доктор“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно. Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

Основанията за двете категории кандидати трябва да бъдат в сила не само към момента на кандидатстването, а за целия период на участието им след сключване на договор по програмата.

Кандидатите трябва да изпратят до 17,00 ч. на 29.07.2024 г. в електронен вариант на имейл адреса на г-жа Ирена Черешарова (icheresharova@phls.uni-sofia.bg) следните документи:

   • Заявление за участие в конкурса (по образец).
   • CV – европейски формат.
   • Копия от диплома за първа магистърска степен, респективно първа ОНС „доктор“.
   • Копие на заповед за зачисляване (приложимо за кандидати, които са действащи задочни докторанти или докторанти на самостоятелна подготовка).
   • Копие на трудов договор (приложимо за кандидати, назначени на длъжност „асистент“ или „главен асистент“).
   • Формуляр за кандидатстване (по образец).
   • Списък:
   •  – Публикации за последните 5 години.
   • –  Участия в национални и международни научноизследователски проекти за последните 5 години.
   • –  Проведени специализации в чужбина за последните 5 години.
   • –  Участия в научни конференции с доклад/постер у нас и в чужбина за последните 5 години

  (Информацията се въвежда във формуляра по образец – за всеки списък в отделен лист)

Критерии за оценка на научно-изследователски потенциал

 1. Защитена първа дисертация – носи 10 точки
 2. Защитена първа магистърска теза – носи 5 точки
 3. Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза за последните пет години – носи 5 точки на публикация
 4. Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза за последните пет години – носи 3 точки на публикация
 5. Участие в научноизследователски проекти, финансирани от оперативните програми на ЕС или други национални и международни научни институции за последните пет години – носи 3 точки на проект
 6. Участие в научноизследователски проекти на Философски факултет, финансирани от ФНИ на Софийски университет за последните пет години – носи 3 точки на проект
 7. Специализации в чужбина за последните пет години (без мобилност по програма Еразъм+) – носи 5 точки
 8. Участие в научна конференция с доклад/постер за последните пет години – носи 3 точки

Резултатите от посочените критерии формират 10% от оценката на научния потенциал на кандидатите.

Критерии за оценка на предложение за участие в обявен текущ проект на ФФ към СУ

Критерии за оценка на изследователски проект
1         Познаване на научните изследвания по темата на проекта и актуалност на научната проблематика от 0 до 6 т.
2         Мотивация от 0 до 4 т.
2.1     Знания и умения от 0 до 2 т.
2.2     Способности за писане на научен текст от 0 до 2 т.
3         Научен ефект (въздействие) от 0 до 6 т.
3.1     Нови знания от 0 до 2 т.
3.2     Очаквани резултати и научни приноси от 0 до 2 т.
3.3     Приложимост на резултатите от 0 до 2 т.
4         Принос за научното развитие на кандидата от 0 до 4 т.
Общ сбор от 0 до 20 т.
Резултатът от експертната оценка на предложението за участие в проекта, по който се кандидатства, формира 90% от оценката на научния потенциал на кандидатите.

Кандидатите ще получат персонално съобщение по имейл за резултатите от оценката на научния потенциал на 02.08.2024 г. след 14 часа. До интервю с членовете на Комисията по подбора ще бъдат допуснати кандидати, които отговарят на изискванията и са получили най-малко 15 точки на предложението за участие в проекта, по който се кандидатства. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 06-08.08.2024 г. присъствено или онлайн през платформата MS Teams. Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени до 30.08.2024 г. С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца с начална дата 05.09.2024 г.

За допълнителна информация може да прегледате Механизъм и правила за подбор на млади учени и пост-докторанти на ФФ или да пишете на Ирена Черешарова, инспектор „Учебна дейност“, icheresharova@phls.uni-sofia.bg

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.