Годишник на специалност "Философия"

Покана за подаване на ръкописи

Уважаеми колеги,

За нас е удоволствие да Ви съобщим, че годишникът на специалност „Философия“ във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ подновява дейността си с нова концепция. Редакционната колегия единодушно реши темата на първия брой след прекъсването да бъде максимално включваща и да отрази новите развития в дейността на преподавателите, докторантите и студентите в специалността: „Актуални философски изследователски проекти“

Годишникът на специалност „Философия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представя най-добрите постижения на преподавателско-изследователския състав на трите философски катедри във Философския факултет на Университета – кат. „Философия“, кат. „История на философията“ и кат. „Логика, етика и естетика“.

Годишникът застъпва философията в цялата широта и плурализъм на нейните систематични, исторически и нормативни изследователски полета, в многоизмерния ѝ обмен с други дисциплини в хуманитарните, обществените и точните науки, а също и като критична интервенция в актуалните светогледни, политически и технологични реалности.

Годишникът е издание, публикациите в което минават през процес на анонимно рецензиране. Той съдържа и специално справочно приложение, посочващо значимите публикации на специалността през изминалата година, защитените дисертации, постъпването на нови колеги, както и важни събития из живота на специалността.

Възстановен с нова форма и концепция, Годишникът има зад гърба си дълга и многозначна традиция, водеща началото си от философските серии в общия Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, първите от които датират от 1908/09 г.

Изисквания към публикациите:

Общи изисквания:

Годишникът на специалност „Философия“ приема за публикация оригинални изследвания с обем от 5,000 до 8,000 думи, както и рецензии на изследователски трудове на колеги от специалността с обем до 3,000 думи. Посоченият обем не включва резюмето, ключовите думи и използваната литература. Предложеното изследване не трябва да е било публикувано другаде. Представените ръкописи могат да бъдат на български, английски, немски или френски език, като файлът трябва да е подготвен за анонимно рецензиране и да бъде в стандартен doc или  dox формат.

Процедурни изисквания и информация за публикуване:

Предложенията си можете да изпращате на phil.yrbk@phls.uni-sofia.bg до 30.06.2024. Анонимна рецензия ще постъпи в срок не по-дълъг от 2 месеца.

Ако публикацията е приета, но се налагат допълнителни редакции от страна на автора, те трябва да бъдат осъществени в рамките на 1 месец.

Всички публикации минават предварителна формална проверка от страна на редакционната колегия, в която се изключват случаи на неспазване на посочените в настоящата покана изисквания, както и на плагиатство. Ако статията не е оформена според параметрите на Годишника, тя ще бъде върната за корекция.

Молим да се съобразите максимално с посочените параметри, за да улесните процеса по разглеждане на статията Ви.

Оформление на текста:

Всяко предложение за публикация трябва да е придружено от резюме (150-200 думи) и ключови думи (4-6) на български и английски език.

Текстът трябва да е оформен според следните изисквания:

шрифт: Times New Roman, размер 12;
разстояние между редовете: 1,5;
въвеждане на разстояния посредством tab, а не посредством space;
оформление в A4 – поле 2,5 cm (margins);
всички таблици трябва да са въведени със стандартната функция в Word.

Цитиране и позоваване:

Всички цитирания и позовавания трябва да са оформени в стил APA (според последното, 7-мо издание на наръчника за публикация):

Позоваванията трябва да следват всяка реконструкция на позиция и да са представени със скоби вътре в самото тяло на текста.
Примери:

„Проблемът за възникването на неравенството в социалните отношения и връзката му с обществените структури е централна тема в творчеството на Райс и Полкер (Райс, 2004; Полкер, 2013 )“

„Езиковите игри възникват спонтанно и не са детерминирани от ясен регламент (Trace, 1997: p.6)“

Всички допълнителни бележки се изнасят под линия, като се използва стандартна номерация.
Автоцитатите са допустими, стига да не е експлицитно посочено, че авторът на цитирания текст е автор на предложението за публикация.
Списъкът с използвана литература трябва да съдържа само източници, използвани в основното тяло на предложената за публикация статия.
Списъкът с използваната литература трябва да е в шрифт Times New Roman, размер 10.

Етическа заявка:

Предоставяйки предложение за публикация, всеки автор се ангажира да спазва етическите стандарти, утвърдени от Комитета за издателска етика (COPE) и достъпни на следния адрес: https://publicationethics.org/

Подаването на предложение за статия от страна на автора е свидетелство за това, че последният гарантира оригиналността и автентичността на текста. В случай че авторът установи грешка при цитиране или друг свой пропуск, той е задължен да информира редакционната колегия в най-кратък срок.

Редакционната колегия гарантира анонимността по време на процеса по рецензиране на текста, както и че всички одобрени публикации отговарят на установените етически академични стандарти за публикуване на изследователски трудове.

Редакционната колегия запазва правото си да взема окончателни  решения за това дали даден текст да бъде допуснат за публикация.

  • гл. ас. д-р Мадлен Ангелова-Елчинова
  • гл. ас. д-р Ивайло Добрев
  • доц. д-р Огнян Касабов
  • гл. ас. д-р Лидия Кондова
  • гл. ас. д-р Алекс Костова
  • гл. ас. д-р Борис Пантев
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.