Процедури по дипломиране

Спецалност "Философия"

ОКС "Бакалавър" явяване на държавен изпит (за катедра "История на философията")

До 17 юни 2024 г. студентите трябва да подадат молба за писмен и/или устен държавен изпит в отдел „Студенти“, 46 кабинет, при инсп. Дани Жилкова, имейл: d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg. Държавният изпит съдържа два задължителни компонента:

 

 • Писменият държавен изпит към катедра „История на философията“ ще е на 24 юни 2024 г. (понеделник) от 9:00 до 13:00 часа в зала 41, Ректорат.
 • Устният държавен изпит към катедра „История на философията“ ще е на 1 юли (понеделник) от 10:00 часа в зала 63А, Ректорат.

Комисията е в състав: проф. А. Кънев (председател), доц. Т. Тодоров и доц. Д. Божков.

Студентите се явяват и на двата изпита по конспект. Конспектът не съдържа препоръчителна литература. Предполага се, че завършилите четвърти курс, познават литературата и могат самостоятелно да се подготвят за държавния изпит.

Принципни и общи указания за държавния изпит към катедра „История на философията“:

Молба за явяване на държавен изпит

Съгласно сроковете, обявени на сайта са на Философски факултет, но не по-късно от 15 дни преди датите за държавни изпити, студентът подава молба по образец за допускане до писмен и устен държавен изпит. В молбата задължително се отбелязва, че студентът се явява на държавните изпити към катедра „История на философията“. Подаването на молбата става при инспектори Студенти Клер Велкова и Дани Жилкова (каб. 46 на Ректората)

Молба за допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия 

Време, място и начин на явяване на изпита

Студентите, подали молби, биват информирани по имейл за датата, часа и мястото на провеждане на съответния изпит.

Както на писмения, така и на устния изпит, студентът се допуска след представяне на студентската си книжка.

Писмен изпит

Датите на изпитите се обявяват своевременно на сайта на ФФ. Обичайната практика е писменият изпит да се провежда последния понеделник на м. януари за зимната сесия, респ. – последния понеделник на м. юни за лятната сесия на съответната академична година.

По време на изпита се теглят 2 въпроса от конспекта, от които студентът е задължен да избере един, върху който да пише.

Устен изпит

До устен изпит се допускат единствено студенти, получили положителна оценка на писмения изпит, т.е. минимум „Среден“ (3,00).

Датите на изпитите се обявяват своевременно на сайта на ФФ. Обичайната практика е устият изпит да се провежда една седмица след писмения.

По време на изпита студентът изтегля един въпрос от конспекта. Ако изтегленият въпрос съвпадне с въпроса, разработван на писмения изпит, студентът тегли друг въпрос.

Оценяване

 • Оценяването при държавните изпити е отговорност на държавната изпитна комисия и се извършва на база дефинирани и оповестени критерии.
 • Оценяването при държавните изпити е по шестобалната система, която включва: „Отличен“ (6,00), „Много добър“ (5,00), „Добър“ (4,00), „Среден“ (3,00) и „Слаб“ (2,00) и, съгласно която за положителна оценка се приема оценка не по-ниска от „Среден“ (3,00).
 • За успешно положен държавен изпит се смята изпитът с получена положителна оценка и на двата компонентна на изпита.
 • Оценките от държавните изпити са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане.
 • В срок от една седмица след обявяване на резултатите, студентите имат право да се запознаят с мотивите за получената оценка.

ОКС "Бакалавър" защита на дипломна работа (за катедра "История на Философията)

Първа сесия за държавен изпит и защита на дипломни работи е веднага след 8 сесия.
 1. Дипломни работи към катедра „История на философията“ имат право да разработват студенти с минимален общ успех „Много Добър“ (5,00).
 2. Студентът се свързва с преподавател от катедрата, от когото предварително е получил съгласие да му бъде научен ръководител и двамата уточняват темата на работата.

Общи процедурни срокове

 1. Четири месеца преди защитата (т.е. м. март за защита през лятната сесия и м. октомври за защита през зимната сесия) студентът подава молба в свободен текст до катедрата, в която са посочени: трите имена на студента; факултетния му номер; темата на работата и името на научния ръководител. Молбата следва да бъде подписана от научния ръководител, с което той декларира съгласието си. Подаването на молбата става по имейл до секретаря на катедрата, инспектор С. Тилкиджиева snezha.t@phls.uni-sofia.bg.
 2. На катедрен съвет се избира рецензент на дипломната работа, който е задължен да подготви рецензия, съдържаща: оценка за качествата на разработката, нейните силни и слаби страни с аргументирани бележки; въпроси към дипломанта по темата на дипломната работа; обща оценка (положителна или отрицателна) на дипломната работа.
 3. Съгласно сроковете, обявени на сайта на ФФ, но не по-късно от 15 дни преди защитата, студентът подава молба по образец в отдел „Студенти“ при инспектори Студенти Клер Велкова и Дани Жилкова (каб. 46 на Ректората), въз основа на която се проверява дали е положил всички изпити по учебен план и има ли право да се яви на защита.
 4. Не по-късно от 2 седмици преди защитата, дипломантът качва в Мудъл завършения текст на дипломната си разработка за проверка с програмата за антиплагиатство. [За подробности за качването в Мудъл, вж. Стъпки за качване и проверка на работите в Мудъл* по-долу.]
 5. Веднага след приключване на проверката за плагиатство студентът следва да предаде в два подвързани печатни екземпляра завършената дипломна работа, като печатният вариант следва да има подпис на научния ръководител върху заглавната страница, удостоверяващ съгласието му с формата и съдържанието на разработката. Предаването на работата става при инсп. С. Тилкиджиева (каб. 62 на Ректората). След защитата единият екземпляр остава в катедрата за архив, а другият се връща на дипломанта. В същия срок, студентът изпраща готовия текст по мейл до секретаря на катедрата, инсп. С. Тилкиджиева snezha.t@phls.uni-sofia.bg.
 6. Датите за защита се обявяват своевременно на  сайта на Философски факултет, като обичайната практика е защитата да се провежда първия понеделник на м. февруари за зимната сесия и първия понеделник на м. юли за лятната сесия на съответната академична година.
 7. Не по-късно от три дни преди защитата студентът получава рецензията си по имейл, с което получава възможност предварително да подготви отговорите на поставените му в рецензията въпроси. Преди защитата рецензентът депозира в катедрата в два хартиени екземпляра подписаната рецензията.

Стъпки за качване и проверка на работите в Мудъл

 1. Деклариране на авторство. При качване на дипломната работа в Мудъл системата изисква деклариране, че работата е авторска, чрез отбелязване на индикатора: „Предадената работа е изпълнена от мен лично, с изключение на местата, в които съм посочил, че използвам чужди работи“.
 2. Качване на файл. Работата се качва в Мудъл, дейност тип „Задание“.
  1. Формат. Файлът следва да бъде в *.doc, *.docx или *odt формат.
  2. Срок. В „Състояние на заданието“ са описани срокът, оставащото време и друга техническа информация. Системата автоматично отказва да приема файлове след изтичане на финалния срок, така че нямате възможност за закъснение.
 3. Автоматичен доклад. Системата StrikePlagiarism извършва проверка и се изготвя доклад за сходство чрез два коефициента.
 4. Становище. Научният ръководител (или друго оторизирано лице) проверява доклада и двата коефициента. Изготвят се протокол и становище, въз основа на които има три варианта:
  1. Работата е самостоятелна. Следствие: допуска се до дипломна защита и работата може да се предаде на хартия (вж. Общи процедурни срокове по-горе).
  2. Няма плагиатство, но работата не е напълно самостоятелна. Следствие: работата не се допуска до защита и трябва да бъде преработена, като се ограничат сходствата. Възможност за защита на някоя следваща сесия.
  3. Има плагиатство. Следствие: работата не се допуска до защита; информира се Ректорът чрез Декана на факултета за необходимостта от предприемане на необходимите действия; разглеждане на случая в Етична комисия.

Какво е плагиатство?

Плагиатство е когато лицето представя чужди идеи, постижения, произведения или текст като свои собствени, чрез посочване себе си за действителен автор или непосочване на ползвания източник или действителния автор.

Моля, запознайте се внимателно с това ръководство, за да знаете как да подготвите и оформите дипломната си работа.

Нормативна уредба

 • Правилник за устройството и дейността на СУ
 • чл. 166, ал. 1, т. 6: При установяване от държавна изпитна комисия на плагиатство (по смисъла на чл. 129, ал. 2, т. 2) студентът се отстранява от университета.
 • чл. 129, ал. 2, т. 2: „Плагиатство е когато лицето представя чужди идеи, постижения, произведения или текст като свои собствени, чрез посочване себе си за действителен автор или непосочване на ползвания източник или действителния автор.“

ОКС "Бакалавър" защита на дипломна работа (за катедра "Логика, етика и естетика")

Първа сесия за държавен изпит и защита на дипломни работи е веднага след 8 семестър.

Дипломни работи към катедра „Логика, етика и естетика“ имат право да разработват студенти с минимален общ успех 5,00 от курса на обучение.

Как се избира тема и научен ръководител

 1. Студентът се свързва с преподавател от катедрата, който е съгласен да му бъде научен ръководител. Двамата уточняват темата на работата.
 2. Студентът изпраща молба, свободен текст, в която са посочени: името, факултетния номер, темата и научния ръководител + кратка анотация на дипломната работа. Молбата за одобрение на темата се изпраща по имейла на С. Тилкиджиева (snezha.t@phls.uni-sofia.bg) до 15 януари на съответната академична година.
 3. Получената молба се обсъжда и одобрява на заседание на катедрата в края на м. януари.
 4. Студентът започва да пише дипломната си работа под ръководството на научния ръководител.

Срокове и процедури

 1. Обикновено датите за защити са: първият понеделник на м. юли и първият понеделник на м. февруари на съответната академична година.
 2. До 15 май (ако защитата е през м. юли), респ. до 15 януари (ако защитата е през м. февруари), студентът изпраща втора молба до С. Тилкиджиева, с която удостоверява, че ще се яви на защита и желае да му бъде определен рецензент. Рецензентите на дипломните работи се избират на заседание на катедра „Логика, етика и естетика“.
 3. В срока, указан на сайта на Философски факултет, студентът подава друга молба в отдел Студенти (при инсп. К. Велкова, 46 каб.), въз основа на която се проверява дали е положил всички изпити по учебен план и има ли право да се яви на защита. Молба за допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия 
 4. 2 седмици преди защитата студентът предава един подвързан екземпляр от дипломната си работа в 62 кабинет при инсп. С. Тилкиджиева
 5. 2 седмици преди защитата дипломантът качва в Мудъл дипломната си работа за проверка с програмата за антиплагиатство. Подробности по тази процедура може да получите от инсп. Д. Жилкова /d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg/.
 6. 2-3 дни преди защитата студентът получава рецензията си.
 7. Студентът се явява на защита със студентската си книжка.

ОКС "Бакалавър" явяване на държавен изпит (за катедра Логика, етика и естетика)

Първа сесия за държавен изпит и защита на дипломни работи е веднага след 8 сесия.

Държавен изпит към катедра „Логика, етика и естетика“ не се провежда, студенти с минимален общ успех от курса на обучение под 5,00 могат да се явят по условията и конспектите на катедрите „Философия“ или „История на философията“.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.