Процедури по дипломиране

Специалност "Политология"

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по Политология“ след успешно полагане на писмен и устен държавен изпит, а дипломирането в образователно-квалификационна степен „магистър“ става след успешна защита на магистърска теза.

Бакалавър

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по политология“ (специализация по направлението, което са избрали) след успешна защита на дипломна работа или успешно полагане на писмен и устен държавен изпит.

До защита на дипломна работа се допускат студенти, които имат успех от семестриалните изпити най-малко мн. добър 5.00 за първите 7 семестъра от обучението си. Преди да започнат подготовката на тезата си, студентите трябва да се свържат с преподавател от катедрата, който да се съгласи да бъде техен научен ръководител. Всеки студент подава молба за допускане до защита, след което темата на дипломната му работа се обсъжда на катедрен съвет. В случай на забележки от страна на катедрата, студентът и научният ръководител трябва да преработят темата. Когато студентът е готов той трябва да представи работата на своя научен ръководител за подпис, след което да я качи в Мудъл. Катедрата избира рецензент, който подготвя рецензия на бакалавърската теза. Защитата се състои пред тричленно жури от хабилитирани преподаватели.

Важна информация: всяка дипломна работа подлежи на проверка в система Плагиат. При установяване на плагиатство катедрата и научният ръководител имат право прекратят процедурата по защита. Инспекторът по учебната дейност, който отговаря за ОКС бакалавър ще ви информира за сроковете, в които трябва да представите молбите и дипломните си работи.

Студенти, които имат общ успех от семестриалните изпити под мн. добър 5.00 задължително се явяват на писмен и устен държавен изпит. Писменият етап на изпитната сесия включва разработването на анализ върху два въпроса по предварително утвърден от катедрата конспект. Устният етап включва събеседване с тричленно жури от хабилитирани преподаватели върху учебния материал от четиригодишния курс на обучение.

Магистърска програма „Международни отношения и проблеми на сигурността"

Студентите разработват магистърска теза, чиято тема и научен ръководител се утвърждават на заседание на катедрения съвет на катедра „Европеистика“ след подаване на „Доклад за одобрение на магистърска теза“. Всички магистърски тези се подлагат на специална процедура за проверка за плагиатство непосредствено преди допускането до защита. При успешно преминаване през процедурата за плагиатство магистърската теза се изпраща за рецензиране, а студентите подават Молба за допускане до защита.

Защитите се провеждат пред Държавна изпитна комисия, утвърдена със Заповед на ректора.

Изготвяне на диплома:

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

В срок до 10 дни след успешно защитена магистърска теза в отдел „Студенти“ се предават:

  • 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №
  • бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2, че не се дължат книги.
  • копие на диплома за завършено средно образование

Магистърска програма „Политически мениджмънт и консултиране"

Студентите завършват двусеместриалното си обучение със защита на магистърска теза, след успешно полагане на всички семестриални изпити. Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година – през м.март (т.нар. зимна държавна сесия) и през м.юли (т.нар. лятна държавна сесия). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:

  1. темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра „Политология“ (виж: Молба за одобряване на тема и научен ръководител);
  2. допуснати са до защита от инспектор „Студенти“, отговарящ за магистърската програма (виж: Молба за допускане до защита);
  3. разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания (виж: Предаване на магистърска теза).

Документи за изготвяне на диплома се подават след успешно положен държавен изпит при отговарящия за магистърската програма инспектор „Студенти“. За повече информация относно срокове и необходими документи вижте ТУК.


Молба за одобряване на тема и научен ръководител

Молбата се изготвя съгласно утвърдения образец, като към момента на подаване не е необходимо студентите да са завършили семестриално. Съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от него и от студента. Допустимо е научният ръководител да потвърди и по електронната поща. Одобряването на тема и научен ръководител е валидно както за непосредствено предстоящата държавна сесия, така и за бъдещи такива, ако студентът реши да отложи дипломирането си. В случай че се налага промяна на вече одобрени тема, научен ръководител или и двете, се подава нова молба.


Молба за допускане до защита

Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Потвърждение за допускане до явяване на държавен изпит се получава от съответния инспектор „Студенти“, след като молбата бъде обработена. Студентите се допускат до държавен изпит, при условие че са завършили семестриално (т.е. че са положили успешно всички изпити според условията на учебния план, по който се обучават), вкл. и тези от последната семестриална сесия, и имат налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/).


Предаване на магистърски тези

Пространството в Мудъл се отваря само за студенти, допуснати до защита за съответната сесия, като при качване се спазват следните указания:

  1. качва се само един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, резюме на магистърската теза с обем до една страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc, .docx или .pdf;
  2. файлът се озаглавява както следва: МТ_Име-Фамилия (пример: МТ_Иван-Иванов);
  3. декларира се авторството на текста, като се маркира отметката;
  4. качването на магистърската теза приключва, след като се натисне бутона за окончателно изпращане.

Повторно качване на една и съща работа не е допустимо. До един ден след предаването в Мудъл към съответната магистърска теза се генерира оценка за плагиатство, а рецензията, протоколът и становището се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита съответно от рецензента и от научния ръководител. В случай че студентът няма регистрация в Мудъл платформата на СУ виж: инструкции за регистрация в Мудъл.

Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)"

Срокът на обучение е 2 семестъра и завършва с разработването на магистърска теза.

 

Магистърска програма "Политика за национална сигурност"

Срокът на обучение е 2 семестъра и завършва с разработването на магистърска теза.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.