Катедра "Публична администрация"

Академичен състав

Ръководител катедра

Доц. д-р

Албена Танева

taneva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политология, Социология, Администрация и управление.
Политическата власт в различни политически системи; Гражданско общество; Лидерство; Еврейски изследвания и Холокост, Комуникация, Приложно лидерство и управленски практики.

Преподавани дисциплини

Политика и публична власт; Лдерство и лидерски умения; Комуникация и екипи; Администрация и политика по еврейския въпрос в годините на Холокоста/Преследване и спасяване на българските евреи; Етнополитики; Стажантски програми и административни практики; Публична дипломация и оценка на въздействието на събития;

Проф. д.п.н.

Александър Маринов

amarinov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Теоретични основи на публичната администрация, измерване и оценка на административни дейности, административна динамика (развитие и реформи)

Преподавани дисциплини

Увод в публичната администрация; Оценка на административни дейности и административен капацитет; Административно развитие и реформи; Административен елит

Проф. д.п.н.

Милена Стефанова

mstefanova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политология: Местна власт и самоуправление. Сравнително местно самоуправление. Регионална политика. Сравнителна европейска публична администрация

Преподавани дисциплини

Многостепенна система за управление; Местна власт и самоуправление; Сравнително местно самоуправление; Сравнителна европейска публична администрация; Публичен интерес

Проф. д.п.н.

Татяна Томова

t.tomova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически науки, Публични политики, социална политика, зависимост от пътя в политиките, формиране на дневен ред на политиките, теории за процеса на политиките, инструменти на политиките, говърнанс, глобален говърнанс, пост-Веберанска държава, управление на непредвидимостта

Преподавани дисциплини

Формиране и осъществяване на публични политики, Изработване на политики в ЕС, Разработване и управление на проекти в публичната сфера, Социална политика и социални програми, Сравнителни публични политики, Социална оценка на въздействието, Здравни политики

Проф. д.п.н.

Тодор Танев

tanev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа култура, Теория на публичното управление, Стратегическо управление на публичната сфера

Преподавани дисциплини

Теория на управлението, Стратегическо управление на публичната сфера, Добро управление

Доц. д-р

Атанас Славов

avslavov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Конституционно право, Конституционна и политическа теория, Теория и философия на правото, Политическа теология, Европеизация на публичния сектор, Гражданско участие и пряка демокрация, Публична администрация, Национална сигурност и отбрана

Преподавани дисциплини

Конституционно право, Въведение в правото, Административно право и процес, Институции и процес на вземане на решения в ЕС, Публично право и гражданско участие, Права на човека, Европейско право в областта на религията, Оценака на съответствието на законодателството с правото на ЕС

Доц. д-р

Елена Калфова

elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Изследователските интереси: в сферата на  регионалната политика, оценката на въздействието, оценка на политики, местното и регионалното управление, регионалната политика. Участвала е в управлението, подготовката и изпълнението на множество научни и приложни проекти за изработване и оценка на политики, стратегически документи, оценка на административен капацитет, оценка на въздействието в сферата на местното самоуправление, пазара на труда, научната и образователната политика, развитието на управленски и административен капацитет, оценка на въздействието.

Преподавани дисциплини

Регионална политика, Оценка на въздействието, Програми и проекти за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, Проекти  в местната администрация, Многостепенно управление, Местно самоуправление в бакалавърска и магистърска степен на специалностите Публична администрация, Политология, Европеистика.

Доц. д-р

Мария Тикова

maria_kotseva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Интереси в публичните финанси и данъчната политика, проблемите свързани с икономическото развитие, устойчивото развитие и зелената икономика. 

Преподавани дисциплини

Публични финанси, Данъчна система и данъчна политика, Микроикономика, Зелена икономика

Доц. д-р

Симеон Петров

sapetrov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Публично управление, мениджмънт, публични политики, социална политика, анализ на публични политики, управление на проекти, гражданско участие и организации с идеална цел, стандартизация

Преподавани дисциплини

Основи на публичния мениджмънт, Публични политики, Социална политика, Методи и техники за анализ на публични политики, Управление на проекти;

Гл. ас. д-р

Деница Хинкова

dihinkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически науки; Публична администрация;  Стратегическо управление Публични политики; Международни отношения и международна сигурност, Управление на кризи и устойчивост, Управление и разрешаване на конфликти; Политики за сигурност; Регионално сътрудничество, иноваци в публичната сфера;  устойчиво равитие; климатични измемения и сигурност, Политическа философия.

Преподавани дисциплини

Стратегическо управление в публичната сфера, Политики за национална сигурност, Управление на конфликти, Управление на конфликти и трудови отношения, Приложение на теория на игрите в социалните науки; Human Security, Conflict Resolution, Public Choice Theory.

Гл. ас. д-р

Любимка Андреева

l_andreeva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Публична администрация, Публични политики и управление, Управление на човешки ресурси, Управление на енергетиката и др.

Преподавани дисциплини

Управление на човешките ресурси, Енергетика и добро управление в България, Енергиен мениджмънт и политики, семинарни занятия „Оценка на административни дейности и административен капацитет“, „Административно развитие и реформи“ и др.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.