Процедури по дипломиране

бакалаври специалност "Публична администрация"

Лятна сесия за държавен изпит за учебната 2023/24
Специалност „Публична администрация“ – ОКС „бакалавър“

Срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит в Отдел „Студенти“, г-жа Людмила Петрова.
03.06.2024 г. до 16:00 часа на 14.06.2024 г.,

!!! Молбите се подават електронно на имейл адрес: petrova@phls.uni-sofia.bg, задължително подписани и сканирани/снимани, с копие до г-жа Анна Иванова anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Писмен държавен изпит
24.06.2024 г. | от 10:00 ч. до 12:00 ч.| з. …….., блок 4
Устен държавен изпит (*Успешно положеният писмен изпит, е условие за допускане до устен.)
01.07.2024 г.| от 10:00 ч.| з. ……….., бл. 4

Студентите в специалност „Публична администрация“ се дипломират чрез полагане на държавен изпит.
Подготовката за държавен изпит е по утвърден от катедра „Публична администрация“ Конспект.

Конспект за държавен изпит

Конспект за държавен изпит по Публична администрация – ОКС «бакалавър» – зимна сесия, 2023-2024 г.

Политика, публична власт и конституционализъм

1. Правовата държава. Право и закон. Система и източници на правото. Йерархия на юридическите актове.

2. Конституционализъм – същност и принципи. Основни права на гражданите. Разделението на властите според Конституцията на РБ от 1991 г. Законодателна дейност и функции на Народното събрание.

3. Политически системи и форма на държавно управление. Политически партии и избирателни системи.

4. Формиране на изпълнителната власт според Конституцията на РБ от 1991 г. Редовно правителство, правителство в оставка, служебно правителство. Функции и отговорности на президентската институция според Конституцията на РБ от 1991 г.

5. Право и политически институции на ЕС. Европейски парламент, Европейска Комисия, Съвет на министрите – конституиране, състав, компетентност и ред на дейност. Нормотворчески процес в ЕС. Бюджет и бюджетна процедура в ЕС.

Устройство и организация на администрацията. Правни основи на държавното управление, администрацията

Принципи и устройство на българската държавна администрация. Видове длъжности.
Държавна служба – същност и основни принципи. Основни подходи за конституиране на държавната служба.
Държавен служител – понятие и видове. Статут на държавния служител. Права и задължения на държавния служител.
Административни актове – индивидуални, общи, нормативни. Основи на административния процес – издаване и обжалване на административни актове. Съдебен контрол върху административните актове – mahame.

Местна власт и местно самоуправление. Регионално управление и политика

10. Местна власт и местно самоуправление. Концепции за ролята на общината. Органи на местната власт. Местна администрация

11. Отношенията местна – централна власт. Разпределение на функции между нивата в системата на държавно управление. Същност на децентрализацията. Видове децентрализация.

12. Регионално управление и регионални институции. Типове регионални институции. Роля на регионалното управление в управленската система на държавата. Съдържание и оценка на регионалната политика

13.Регионална политика на ЕС – цели, обекти, система за мониторинг. Структурни фондове – основен инструмента на регионалната политика на ЕС.

Икономика и публичен сектор

14. Обща характеристика на пазара. Функции на пазара. Видове пазари. Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане.

15. Заетост и безработица – причини, измерване. Форми на безработицата. Същност, видове и измерване на инфлацията.

16. Характеристика на публичните финанси. Развитие на възгледите за публичните финанси и намесата на държавата в икономиката. Данъци, такси, осигуровки.

17. Публични разходи: характеристика и видове. Публични приходи: характеристика и видове. Държавен бюджет – същност, видове, етапи на съставяне. Фискална политика.

Теория на управлението. Стратегиране и стратегическо управление

18. Цикъл на управлението в публичния сектор. Governance и Management. Добро управление. Цели и целеполагане. Управленски функции.

19. Управленско решение. Качество и ефективност на решението; дърво на решението; риск и неопределеност. Управленска информация.

20. Принципи на стратегическото управление. Стратегии и политики. Същност на гранд стратегията. Държавничество.

21. Стратегическо равнище на управлението. Стратегическите цели. Стратегическо планиране.

Публични политики

22. Анализ на публични политики. Триъгълник на доброто управление. Предимства и провали на трите сектора.

23. Цикъл на анализа на политики – същност и съдържание на шестте стъпки.

24. Цели, инструменти и резултати на политиките. Рационалност и приемливост на политиките.

35. Заинтересовани страни. Видове. Включване и участие. Линейни модели на публични политики. Промяна на публичните политики.

26. Статистически анализ и публични политики. Видове признаци. Качествен и количествен анализ. Задачи на статистическия анализ. Анализ на динамиката на количествени характеристики. Анализ на връзки между качествени признаци.

Управление на човешките ресурси и административна реформа

27. Модерни разбирания за управлението на човешките ресурси. Развитие на школите за мениджмънт на човешките ресурси. Съдържание и специфики на концепциите за мотивация и лидерство.

28. Управление на човешките ресурси в публичния сектор. Набиране на персонал. Съвременни аспекти на управлението на изпълнението.

29. Социалната промяна в епохата на глобализация. Модели на промяна. Развитие и теории на развитието. Устойчиво развитие.

30. Реформата като основен инструмент на развитието. Обща характеристика на административното развитие и административните реформи.

 

Литература

1. Брайкова, Т., Публичните политики, УИ „Св. Кл. Охридски“, С. 2003.

2. Брусарски, Р., Теория на публичните финанси, С., 2007. / Стоянов, В. Финанси, първа, втора и трета част, С., 1997

3. Владимирова, К. Управление на човешките ресурси. Стратегии, стандарти, практики. УИ „Стопанство“, София, 2006 г.

4. Вълчев, Д. Лекции по Обща теория на правото, Част 1, С., Сиела, 2016 / Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия, С., Сиби, 2010

5. Икономика на публичния сектор, /адаптиран вариант на учебника на Браун и Джаксън/. С. 1998

6. Калфова, Е., 2019, Регионално управление и регионална политика – приложение и оценка, УИ „Св. Климент Охридски“.

7. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, УИ, София 1997, 2004.

8. Лазаров, К., Тодоров, Ив. Административен процес, С., Сиела, 2020

9. Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Макроикономика, Парадигма, С. 2001.

10. Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Микроикономика, Парадигма, С. 2000.

11. Маринов, А. Увод в публичната администрация (Учебно пособие), С., 2012, ИК Фльорир

12. Маринов, А. Между еволюцията и социалното инженерство (Теория и практика на административните реформи) С., 2016, ИК Иврай

13. Славов, Ат., Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи, С., Сиела, 2017

14. Славов, А. Върховенството на конституцията. Същност и гаранции, С., ИК „Проф. Петко Венедиков”, 2010

15. Стефанова, М., Местна власт и местно самоуправление, Второ, преработено и допълнено издание, С., 2021

18. Танев, Т., С. Петров, учебник по „Теория на управлението в публичната сфера“, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020

19. Танев, Т. Анализ на публичните политики (Науката за създаване на конкретни политики). Военно издателство, С., 2008.

20. Танев, Т., Към ново разбиране за стратегиите, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2021.

21. Харалампиев, К. Въведение в основните статистически методи за анализ (второ преработено и допълнено издание). София: ИК „Балон”, 2012 / Харалампиев, К., А. Марчев. 2017. Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни. Институт за развитието на публичната среда, София, достъпно в: https://iped.bg/bg/publication/handbook-empirical-methods-for-data-collection

22. Как работи ЕС. Пътеводител за европейските институции, Брюксел: ЕК, 2014, http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a6a89dc-4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae.0008.03/DOC_1

СБОРНИК: Приноси към теорията и практиката на публичната администрация, Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», 2017, например: Андреева, Л. Въведение в управлението на човешките ресурси: концепцията за управление на изпълнението в публичната сфера. В сб. 2017, с. 318-338; Коцева-Тикова, М., Публични финанси, в: Приноси към теорията и практиката на публичната администрация, 2017, с. 339-379; Коцева-Тикова, М., Данъчната система и данъчна политика, 2017, с. 380-394; Славов, А., Политическа и юридическа същност на конституцията, 2017, с. 156-175; Танев, Т., Принципи на стратегирането в публичната сфера, 2017, с.41-102; Танева, А., Към разбиране на понятието за политическо, в сб. 2017 с. 121-155; Томова, Т., Съвременният контекст на публичните политики: предизвикателствата за интструменталната рационалност, в сб., 2017, с. 15-40.

Нормативни актове:

Конституция на Република България

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Изпитът протича в два етапа:
1) Писмен изпит (ТЕСТ, включващ 100 въпроса, с времетраене два астрономически часа)

Скала за оценяване

до 50 точки – Слаб 2
от 51 до 61 – Среден 3
от 62 до 72 – Добър 4
от 73 до 83 – Много добър 5
84 точки и повече – Отличен 6

*Успешно положеният писмен изпит, е условие за допускане до устен.
2) Устен изпит.

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране:
– Зимна (януари-февруари)
– Лятна (юни-юли)

Допускане до държавен изпит:
Студентите се допускат до явяване на държавен изпит, при условие че:
1) са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини) и
2) имат минималния брой кредити за допускане до държавен изпит, изискуеми по учебен план.
Изпълнението на тези условия се удостоверява от отдел „Студенти“ на Философски факултет,
За допускане до държавен изпит, в предварително обявен срок, всеки студент подава молба по образец при инспектор Людмила Петрова в Отдел „Студенти“.

Молбите се подават електронно на имейл адрес: petrova@phls.uni-sofia.bg, задължително подписани и сканирани/снимани, с копие до г-жа Анна Иванова – anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Изготвяне на диплома:
След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния линк: https://alumni.uni-sofia.bg/
В срок до 10 дни след успешно положен държавен изпит в отдел „Студенти“ се предават: 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. № и бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2, че не се дължат книги.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.