Проектна дейност

Катедра "Европеистика"

Участието на преподавателите от катедра Европеистика“ в различни национални и международни проекти, финансирани от различни фондове и програми на ЕС, осигурява непрестанно обновление на прилаганите обучителни методи и разнообразяване на формите на провеждане на учебния процес. Те предоставят възможност за обмяна на опит с водещи специалисти в различни области от различни европейски страни и не на последно място мотивират студентите за активно и творческо участие в различни аудиторни и извън аудиторни форми.

Среда (екосистема) за противодействие на дезинформацията в България (CoDE)

https://iict.bas.bg/code/

Мисия и цели на проекта

Целта на проекта „Среда (екосистема) за противодействие на дезинформацията в България” (CoDE) – е да консолидира добрите практики в анализа на информационната среда и информационното общество. Фокусът е върху инструменти, обучения и създаването на среда за сътрудничество с цел развитие на ефективна и ефикасна екосистема.  

Инициативата е насочена към широката общественост, бизнеса, правителствената и неправителствената сфери в България.

Задачи на проекта

Проектът CoDE си поставя следните задачи:

 • Да консолидира добри практики – CoDE има за цел консолидиране на добрите практики в анализа на информационната среда и информационното общество.
 • Да разработи инструменти и да провежде обучения – проектът се фокусира върху разработването на инструменти, предоставяне на обучение и създаване на среда за сътрудничество.
 • Да създаде ефективна екосистема – CoDE обединява екипи от академичната общност, бизнеса, публичния и неправителствения сектор.
 •  

Допълнителна информация

Реализацията на проекта се предвижда да премине през 3 етапа. Първият – е  извършване на анализ и на концептуализация на основните аспекти, като се дефинират информационните потоци и се идентифицират заинтересованите страни. През втория етап се очаква да се представят насоки за рационализация на нови знания пред заинтересованите страни. Във финалната фаза ще се направи оптимизация и демонстрация на постигнатите резултати чрез обучения и хекатони.

Екипът на проекта CoDE смята, че неговото реализиране ще допринесе за укрепване на обществото срещу вредните явления, които се наблюдават по отношение на информацията, като създаде по-сигурна и информирана среда в България.

Освен Философсия факултет, проектът включва още Стопанския факултет и Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) от СУ. Останалите партньори в програмата са Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към Българска академия на науките, „Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа“, компаниите “Уебцентрик”, “Контипсо”, “Айдентрикс” и представители на обществеността.

Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България“.

Допълнителна информация за проекта CoDE можете да намерите на адрес: https://iict.bas.bg/code/ 

Септември 2020 г. – август 2022 г.

Проект „Ресурсен център Европа“

https://eubgschool.eu/bg/

Мисия и цели на проекта

Проектът „Ресурсен център Европа – нов подход към преподаване и изучаване на Европейския съюз в училище“ е предназначен да отвори катедра „Европеистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към средното образование и да допринесе за високи резултати при преподаването на европейски теми в средните училища. Той се основава върху постиженията на „Жан Моне Центъра за високи постижения“ към катедра Европеистика на Софийския Университет http://jeanmonnetexcellence.bg/

 • Мисията на проекта е да насочи преподаването на знанията за европейската интеграция към не само към общите въпроси, а и към нови и актуални теми и към интеграцията на България в Европейския съюз. За осъществяването на мисията на проекта, ще бъде създаден „Ресурсен център Европа“. Той ще действа като място за разпространение на знания и ще бъде запълни празнината по теми, свързани с настоящите приоритети на ЕС: Европейския зелен пакт, икономика, която работи за хората, Европа – подготвена за цифровата епоха, защита на нашия европейски начин на живот, по-силна Европа в света, европейската демокрация.
 • Проектът цели да  помогне на учителите в средните училища да внедрят нови методологии, актуално съдържание и инструменти по теми на Европейския съюз в рамките на дисциплината „Гражданско образование“. Проектът ще популяризира иновативни и ефективни методи на преподаване по европейски въпроси в училищата. 
 • Участието на Националната асоциация на европейските клубове в училищата (NABEC), Центъра „Европа директно“ към Европейския институт, както и на Европейския документационен център към Философския факултет на Софийския университет, е иновативен подход за сътрудничество на професионалната общност. Този подход ще създаде устойчиво сътрудничество и обмен на идеи  между академичните среди, учителите в средните училища, доброволческите организации, неправителствения сектор, както и информационните мрежи на ЕС в областта на преподаването и ученето по европейските теми и ще рационализира съвместните усилия за насърчаване на европейски ценности и активното гражданство на младото поколение.

Задачи на проекта

 • Изграждане на „Ресурсен център Европа“ като академично и педагогическо пространство за експертни познания по темите за ЕС, за гражданското образование, както и за актуалните приоритети на ЕС.
 • Създаване на иновативен и ефективен подход за повишаване на осведомеността и активното участие на младите хора в обществото, както и изграждане на капацитет за въвеждането на европейските теми в гражданското образование в средните училища.
 • Подкрепа и стимулиране на националната мрежа от Европейски клубове и мрежата от „Училища посланици на Европейския парламент в България“ и популяризиране на европейските ценности.
 • Създаване и популяризиране на онлайн ресурси по ключови и актуални теми и приоритети на ЕС по иновативен и лесен за достъп начин.

Очаквани резултати

 • Устойчив диалог и сътрудничество между катедра „Европеистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и преподаватели от  средните училища;
 • Подобряване на качеството на образование и на учебния капацитет;
 • Засилване на интереса към европейските въпроси в системата на средното образование;
 •  Изграждане на нови Европейски клубове в училищата, които да утвърждават европейските ценности и активното гражданство

Проблемът за начина, по който България стана член на ЕС ФНИ (80-10-105-16.04.2020)

Екип

Ръководител: Проф. Георги Димитров, участват: доц. дпн Мирела Велева, гл.ас. Десислава Караасенова

Септември 2016 г. – август 2019 г.

Център за високи постижения „Жан Моне“ към катедра „Европеистика“

http://jeanmonnetexcellence.bg/

Мисия и цели на проекта

„Жан Моне“ Център за високи постижения към Катедра „Европеистика“ на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ е фокусиран върху преподаването и научните изследвания в сферата на европеизацията на страните от Югоизточна Европа. Целта на проекта е да утвърди ролята и приноса на европейските изследвания в Софийския университет към международния научен и експертен дебат в областта на европеизацията, да допринесе за развитието на учебните програми в бакалавърската и магистърската степен, както и да насърчи по-активния публичен и медиен дебат в България по теми, свързани с европейската интеграция.

За целта инициативата предвижда разработване и редовно актуализиране на документален електронен архив върху присъединяването на България към ЕС, както и публикуването на авторски анализи по теми от текущия европейски политически и обществен дебат.

Дейностите по проекта включват още семинари и международни научни конференции, симулационни игри, изследвания в сферата на процеса на присъединяване към ЕС и на развитието на Икономическия и паричен съюз, както и дейности, свързани с включването на студентите от Катедра „Европеистика“ в научно-изследователска работа по въпросите на европеизацията.

Жан Моне мрежа: Европейска идентичност, култура, обмени и многоезичие (EUROMEC)

https://jmonnetmst.wordpress.com/

Мисия и цели на проекта

553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK

JEAN MONNET CHAIR OF IDENTITY AND MULTILINGUALISM

Проектът има за цел създаване на мрежа от международни институции, които да си струдничат в изследвания в области като европейска идентичност, култура, европейско гражданство, обмени и многоезичие.

 

How to Communicate with the Public in the Context of the EU Integration

Мисия и цели на проекта

Дипломатическият институт към Министерство на външните работи на Република България, с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ 

Участва: доц. дпн Калоян Симеонов

Да учим Европа чрез дейност "Learning by doing Europe"

Описание и цели на проекта

Проектът е разработен от катедра „Европеистика” към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, в парньорство с Националната асоциация на българските европейските клубове. Осъществен е по програмата „Учене през целия живот” – подпрограма Жан Моне – „Европа в училище”.

Основната цел на проекта е да изработи подходящи интерактивни методи и техники, с които да улесни изучаването на въпросите на Европейския съюз в учебния план и в извънкласните форми като стимулира активното участие на учениците. За тази цел е разработено учебно помагало, съдържащо актуална информация за Европейския съюз, както и методология за организиране на симулационни игри относно вземането на решения в Европейския съюз, визуализация, атрактивни презентации, ролеви игри, дискусии и т.н.

Проектът се разви около следните групи дейности:

 1. Разработване и публикуване на помагало „Аз съм европейски гражданин”;
 2. Обучаване на учителите как да прилагат новата методология на помагалото;
 3. Национално състезание- олимпиада за ученици по европейски въпроси;
 4. Заключителна конференция.

Очакваният положителен ефект от реазлизацията на проекта се изразява в подобряване на преподаването на въпросите на европейската интеграция в България чрез засилване на връзките между средните училища и университетите.

Ръководител на проекта: проф. д-р Ингрид Шикова

2016

Междукултурна комуникация в процеса на обучение в докторска степен СУ

Екип

Ръководител гл. ас. д-р Н. Цветкова, докт. С. Конакчиева, докт. Н. Бирежакли, докт. Д. Петрова, докт. М. Демирева, маг. П. Станкова, бак. Д. Николова, бак. В. Паскова

2013-2015

Promoting excellence in teaching and research in EU Studies at primary and secondary school level through digital and virtualisation tools (EU PETR)

Цели на проекта

Проектът има за цел да подобри взаимодействието между преподаватели от висшето, средното и началното образование и работещите в училищните библиотеки в процеса на обмен на добри практики по отношение преподаването на теми, свързани с ЕС.

Предвидено е използването на ИКТ за виртуализация на комуникационните канали и учебни пространства.

Участват проф. д-р И. Шикова, доц. д-р М. Стойчева, гл. ас. д-р Н. Цветкова.

септември 2012-август 2015

История на Източното разширяване на ЕС

Описание, цели и задачи на проекта

Проект „История на Източното разширяване на ЕС“, финансиран по Програма „Жан Моне“ на Европейския съюз се реализира с участие на магистрите. История на Източното разширяване на ЕС е тригодишен проект, финансиран от ЕК по програма Жан Моне модул. Основната цел е въвеждане и институционализиране на нов курс в областта на европейските изследвания за студенти от ФФ.

В изпълнение на тази цел се изпълняват следните задачи: съставяне на студентски наръчник от базисни за дисциплината текстове и качването им като електронни ресурси в сайта на университетска библиотека, организиране на дискусионни групи по проблеми на Източното разширяване, резултатите от чиято работа е представяна на открити семинари под формата на кръгла маса, провеждане на проучване относно най-новата научна литература третираща въпроси на Източното разширяване чрез пребиваване в европейски университет с интензивно преподаване на европейски изследвания.

Ръководител на проекта: доц. д-р Мирела Велева

Образът на България във водещи европейски медии – изследване и анализ за периода 1 януари – 31 декември 2013 година

Описание

Фонд Научни изследвания 066/08.05.2014 г.

Проект под ръководството на проф. дпн Н. Огнянова и студенти от магистърските програми на катедрата 2014. 

Maximizing the integration capacity of the European Union:Lessons and prospects for enlargement and beyond (MAXCAP) 2013 – 2016 г.

Описание

Седма рамкова програма

Участват проф. дсн Г. Димитров и докторант Анна Плачкова.

LeTeEm: Learners, Teachers and Employers

Описание

LLP – Comenius

№539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP

Участва гл. ас. д-р Николина Цветкова

2013-2015 г.

aPlaNet – Autonomous Personal Learning Networks for Language Teachers (Лични обучителни мрежи в помощ на професионалното израстване на учители по чужд език).

Описание

LLP, Transversal, KA3

№ 511460-LLP-1-2010-1-TR-KA2-KA2MP (2010-2012 г.)

Участват доц. д-р Мария Стойчева, гл. ас. д-р Николина Цветкова

Promoting Intercultural Competence in Translators

Описание и цели на проекта

517871-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMCR (2012-2013)

Целите на проекта „Насърчаване на междукултурната компетентност при преводачите” (PICT) са:

Първо, да оцени настоящото състояние на преподаването на междукултурна комуникация в магистърските преводачески програми в ЕС, както и бъдещите очаквания в тази област и,

второ, да създаде набор от обучителни материали и материали за оценяване, които да са лесно достъпни за всички университетски институции в ЕС, позволявайки им да интегрират лесно Междукултурната комуникация в своите магистърски програми. Дизайнът на материалите, който да позволи преподаването на междукултурна комуникация, е особено необходим при наличието на липса на лесно достъпни учебни материали или изследователски публикации в тази област. Създадена и апробирана в преподавателската практика беше теоретична Рамка за курикулум, както и пакет обучителни материали и материали за оценяване. Студентите имаха възможност да дискутират върху значението на междукултурната комуникация в контекста на обединена Европа, както и да повишат собствената си междукултурна компетентност. Поради положителната реакция на студентите и активното и мотивирано участие в тези дискусии екипът по проекта ще продължи да използва създадените материали, които са пригодени за гъвкаво приложение, редом с останалите обучителни материали по специализиран английски език, Терминология на ЕС и Проектна терминология.

Участват доц. д-р М. Стойчева, гл. ас. д-р Н. Цветкова, ас. Десислава Караасенова

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.