Докторантски научни конференции

Катедра "Европеистика"

Докторантските конференции на катедра „Европеистика“, организирани съвместно с катедра „Политология“, а от няколко години и с катедра „Публична администрация“, дават възможност на младите учени да представят своите научни изследвания, да обсъдят своите идеи и да получат обратна връзка от колеги и научни ръководители. Конференциите са отворени за широка аудитория и предлагат интересни теми и дискусии, свързани с историята, културата, политиката и икономиката на Европа.

Девета докторантска конференция, 11 май 2024 г.

Избори и реформи – новият институционален цикъл на ЕС

Катедра „Европеистика“, Катедра „Политология“ и Катедра „Публична администрация към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Проектният офис за България и Северна Македония на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ организират докторантска конференция на тема „Избори и реформи – новият институционален цикъл на ЕС“. Конференцията ще се проведе на 11 май 2024 г.

За девета поредна година конференцията ще събере докторанти по политически науки, социология, икономика, право, публична администрация, журналистика и други специалности от Софийския университет и редица университети в България, които имат интерес и желание да изследват тези важни и актуални въпроси, както и да предлагат възможни бъдещи решения чрез работата и експертизата си.  

Конференцията съчетава в себе си представяне на докладите с активни и отворени дискусии между докторантите, студентите и преподавателите. Горепосочените въпроси са насочващи и форматът на конференцията е отворен към доклади по тези или сходни теми.

Работните езици са български и английски.

Публикуван е сборникът от деветата докторантска конференция в областта на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Можете да го свалите тук

Повече информация за конференцията, крайните срокове и изискванията за участие ще откриете в приложения файл тук

Предишни издания на конференцията

Осма докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“, 13 май 2023 г.

За четвърта поредна година конференцията е организирана съвместно от трите катедри, чиито докторанти се обучават в това направление – „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философския факултет. Темата на конференцията предизвика градивна дискусия относно поредицата от предизвикателства пред общоевропейското обединение, които застрашават пряко сигурността и просперитета му.

Публикуван е сборникът от осмата докторантска конференция в областта
на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Можете да го свалите тук.

Седма докторантска конференция „Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“, 29 октомври 2022

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г.

За трета поредна година конференцията е организирана съвместно от трите катедри, чиито докторанти се обучават в това направление – катедрите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философския факултет. Темата на конференцията предизвика оживени дискусии относно множеството кризи пред общоевропейското обединение, които застрашават пряко целостта му. Публикуван е сборникът от седмата докторантска конференция в областта на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Можете да го свалите тук

Шеста докторантска конференция „(Не)възможният Европейски съюз – време на решения за общото бъдеще“, 20-21 ноември 2021

На 20-21 ноември 2021 г. беше проведена шестата докторантска конференция в областта на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. За втора поредна година конференцията е организирана съвместно от трите катедри, чиито докторанти се обучават в това направление – катедрите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философския факултет. Темата на конференцията „(Не)възможният Европейски съюз – време на решения за общото бъдеще“ бе провокирана от множеството предизвикателства, за който Европейският съюз търси най-доброто решение. Докторантите дискутираха множество въпроси: Ще се промени ли същността на ЕС? Какво е бъдещето на общата валута и основните политики на Съюза? Кой е верният път напред? Защо е важна политическата комуникация? Как да се борим с дезинформацията и как да се „излекуваме“ от инфодемията? и много други. Младите изследователи доказаха, че притежават необходимата експертиза, интердисциплинарност и гъвкавост да коментират тези сложни въпроси, както и да предлагат възможни решения. Висока добавена стойност на събитието дадоха ползотворните дискусии между докторантите и преподавателите. Всеки един от докладите е рецензиран от преподаватели на Софийския университет.

Сборникът от докладите представени на Шестата докторантска конференция „(Не)възможният Европейски съюз – време на решения за общото бъдеще“, 20-21 ноември 2021 г. е достъпен тук.

Пета докторантска конференция „Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост​“, ноември 2020

Пета докторантска научна конференция на катедрите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философски факултет на тема: „Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост​“, проведена през ноември 2020 г.

За пръв път тази година конференцията е организирана и от трите катедри, чиито докторанти се обучават в това направление – катедрите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се организира с любезното съдействие и подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Темата на конференцията „Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост“ бе провокирана от кризата, породена от пандемията от Covid-19.

През 2020 г. заживяхме в един променен Европейския съюз, като общност и като съюз от суверенни държави. Кризата, породена от COVID-19, „съживи“ и други „вируси“, с които ние, гражданите на ЕС и на България погрешно вярвахме, че сме се преборили – кризата на ценностите, егоизма, разединението, крайния национализъм, разделението на много нива.

Европейският съюз е в ситуация, която изисква бързи и в същото време мъдри и адекватни решения за преодоляване на социалните, икономическите, психологическите последствия от пандемията. България, като част от общоевропейското обединение, също се намира в сложен етап от своето обществено политическо развитие. Въпреки предизвикателството на онлайн формата на конференцията докторантите дискутираха в дълбочина и оживено множество въпроси – Какво промени кризата? Промени ли се Европейският съюз и България? Кой е верният път напред? Кое е новото нормално след кризата?

Младите изследователи показаха, че притежават необходимата визия и експертиза да коментират тези сложни въпроси от дневния ред на ЕС и да предлагат възможни бъдещи решения на трудните теми от деня. Представени бяха включително доклади, свързани с отношенията между ЕС и Китай; предизвикателствата пред социалните права в ЕС, върховенството на правото, единната валута, авторитаризмът и популизмът в политиката; участието на България в процеса на вземане на решения и др. Като изключително важна беше определена ролята на медиите и онлайн платформите за формиране на общественото мнение на национално и на европейско ниво.

Всеки един от докладите е рецензиран от преподаватели. Бележки и препоръки по текстовете на докторантите предоставиха проф. дпн Нели Огнянова, доц. дпн Калоян Симеонов, доц. д-р Татяна Буруджиева, доц. д-р Атанас Славов, гл. ас. д-р Гергана Радойкова.

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост​“, проведена през ноември 2020 г. е достъпен тук.

Четвърта докторантска конференция „Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“, октомври 2019

Четвърта докторантска научна конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на тема: „Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“, проведена през октомври 2019 г.

В превърналото се в добра традиция събитие взеха участие и докторанти от Стопанския и Историческия факултет факултет на Софийски университет, както и докторанти от Университета за национално и световно стопанство.

Конференцията се организира със съдействието и подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Темата за Европейския съюз и неговия нов Европейски парламент се превърна в добра платформа за равносметка на ползите и поуките от членството в ЕС, а така също за академичен дебат и за възможност за поглед напред – към бъдещите предизвикателства пред Европейския съюз и ролята на България в тяхното преодоляване.

Докторантите коментираха редица сложни и ключови теми от дневния ред на европейското обединение и предложиха възможни бъдещи решения на актуалните въпроси. Представени бяха доклади, свързани с българското присъствие в Европейския парламент, свободата на словото и инструментите за борба с дезинформацията онлайн, фалшивите новини и популизма, защитата на журналистическите източници на информация. Анализирани бяха основни икономически и финансови аспекти от дневния ред на ЕС, в това число потенциалните ефекти от Брекзит, влиянието на еврото и регулациите на ЕС, автоматичният обмен на финансова информация за данъчни цели, спецификите на търговската политика на ЕС и др. Не на последно място, докторантите изследваха европейската перспектива на страните от Западните Балкани, преговорния процес с Турция, борбата с тероризма и др.

Всеки един от докладите е рецензиран от преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Бележки и препоръки по текстовете на докторантите предоставиха проф. дпн Нели Огнянова, проф. дпн Николай Найденов, доц.дпн Калоян Симеонов, доц. дпн Мирела Велева и гл. ас. д-р Гергана Радойкова.

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“, проведена през октомври 2019 г. е достъпен тук.

Трета докторантска конференция „Новата перспектива на ЕС – приоритети и политики“, 21 ноември 2018

Трета докторантска научна конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет

На 21 ноември 2018 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе третата съвместна докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ на тема „Новата перспектива на ЕС – приоритети и политики“.

Участие взеха и докторанти по политически науки от Юридическия факултет на Софийския университет и Университета за национално и световно стопанство.

На събитието бяха представени 11 доклада. Докторантите представиха задълбочени анализи по ключови за ЕС теми, като икономическата и финансовата политика, иновациите, политиката на сигурност, перспективите за бъдещо разширяване и не на последно място – необходимостта от адекватни мерки и единен европейски глас в борбата с популизма, крайния национализъм, дезинформацията онлайн и фалшивите новини.

Представянето на докладите бе съчетано с активна дискусия на „отвореното пространство“, в която се включиха студенти и преподаватели. Те допълнително обогатиха обсъжданията, като коментираха съвместно сложни и многоаспектни въпроси, свързани с необходимостта от подобряване на комуникирането на европейските теми сред гражданското общество.

Конференцията се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Новата перспектива на ЕС – приоритети и политики“, проведена през ноември 2018 г. е достъпен тук.

Втора докторантска конференция „България и Европейският съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?“, 20 април 2017

Втора докторантска научна конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет

На 20 април 2017 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе съвместна докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ на тема „България и Европейският съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?“.

Участие в събитието взеха и докторанти по политически науки от Юридическия факултет на Софийски университет, БАН, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Централноевропейски университет в Будапеща и други.

На събитието бяха представени 23 доклада, обединени в три раздела: България в Европейския съюз – пътят дотук и новите предизвикателства; България и регионът – десет години по-късно; Европейският съюз след 2017 година – пътят напред.

В последвалата интерактивна и задълбочена дискусия докторанти, студенти и преподаватели успяха да се обединят около редица ключови послания, в които бяха предложени отговори и възможни решения на основните проблеми за бъдещото развитие на ЕС и мястото на България в него.

Събитието се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „България и Европейският съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?“, проведена през април 2017 г.

Първа докторантска конференция „Бъдещето на ЕС - ново начало или предизвестен край?“, 13 април 2016

  1. На 13 април 2016 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе обща докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“, Философски факултет, на тема „Бъдещето на Европейския съюз – ново начало или предизвестен край?“

На събитието бяха представени общо 12 доклада, като беше обсъден широк спектър от интересни и актуални теми – въпросът за общата европейска идентичност, специфики на процеса на вземане на решения в Съвета на ЕС, трансформиращата сила на ЕС, изграждането на банков съюз в ЕС, защитата на потребителите на финансови услуги в ЕС, цифовият дневен ред, борбата срещу социалното изключване на деца, ролята на емоциите в политиката и други.

Във втората част на конференцията активно се включиха и останалите гости на събитието – преподаватели и студенти, които в рамките на т.нар. „дискусия на отвореното пространство“ обсъдиха три ключови въпроса, свързани с бъдещото развитие на ЕС – перспективите пред политиката на разширяване на ЕС, суверенитет и интеграция в рамките на европейското обединение, както и темата за възможностите за противодействие на радикалните партии в Европа.

Докладите от конференцията, както и основните тези от дискусията ще бъдат публикувани в специален сборник.

Събитието се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Бъдещето на ЕС – ново начало или предизвестен край?“, проведена през април 2016 г.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.