Процедури по дипломиране

Специалност "Европеистика"

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по Европеистика“ след успешно полагане на писмен и устен държавен изпит, а дипломирането в образователно-квалификационна степен „магистър“ става след успешна защита на магистърска теза.

Бакалавър

Студентите в специалност „Европеистика“ се дипломират чрез полагане на държавен изпит.

За успешно дипломиране всеки студент трябва  да  се яви на писмен и устен държавен изпит.

Подготовката за държавен изпит е по утвърден от катедра „Европеистика“ Конспект.

1) Писмен  държавен изпит ( с времетраене  четири астрономически часа) развиване на въпрос от общата част и въпрос от  профил. За успешно положен устен изпит се приема  писмена работа, в която  са развити и двата въпроса. Ако има студент, които  се обучава в два профила, то той следва да развие въпроси  и за двата профила, като в този случай има и допълнително 1 час.

*Успешно положеният писмен изпит, е условие за допускане до устен.

2) Устен изпит.

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране:

– Зимна (януари-февруари)

– Лятна (юни-юли)

За студентите от специалност Европеистика в лятна сесия държавните изпити се провеждат – трети и четвърти понеделник на м.юли.

Допускане до държавен изпит:

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит, при условие че:

1) са завършили семестриално (т.е. положили са успешно  всички изпити по учебен план / задължителни, минимален  брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини и  профили)

2)  имат минималния брой кредити за допускане до държавен изпит, изискуеми по учебен план.

Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел „Студенти“ на Философски факултет,

За допускане до държавен изпит, в предварително обявен срок, всеки студент /със студентска книжка/ подава молба да Декан на ФФ по образец в Отдел „Студенти“, на бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 4, ет.2, каб  232.

Изготвяне на диплома:

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

В срок до 10 дни след успешно положен държавен изпит в отдел „Студенти“ се предават:

  • 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №
  • бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2, че не се дължат книги.
  • копие на диплома за завършено средно образование

Магистърска програма "Европейски проекти"

Студентите разработват магистърска теза, чиято тема и научен ръководител се утвърждават на заседание на катедрения съвет на катедра „Европеистика“ след подаване на „Доклад за одобрение на магистърска теза“. Всички магистърски тези се подлагат на специална процедура за проверка за плагиатство непосредствено преди допускането до защита. При успешно преминаване през процедурата за плагиатство магистърската теза се изпраща за рецензиране, а студентите подават Молба за допускане до защита.

Защитите се провеждат пред Държавна изпитна комисия, утвърдена със Заповед на ректора.

Изготвяне на диплома:

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

В срок до 10 дни след успешно защитена магистърска теза в отдел „Студенти“ се предават:

  • 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №
  • бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2, че не се дължат книги.
  • копие на диплома за завършено средно образование

Магистърска програма "Европейска интеграция и дипломация на ЕС"

Студентите завържват двусеместриалното си обучение със защита на магистърска теза, след успешно полагане на всички семестриални изпити.

Защитата на магистърски тези се провежда пред изпитна комисия, през месеците март и юли. Студентът работи с научен ръководител, след одобрение на темата му на заседание на катедра „Европеистика“.

Изготвяне на диплома:

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

В срок до 10 дни след успешно защитена магистърска теза в отдел „Студенти“ се предават:

1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №
бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2, че не се дължат книги.
копие на диплома за завършено средно образование

Магистърска програма "Е-Европа"

Студентите завършват обучението си с разработване и защита на магистърска теза. Защитите се провеждат в рамките на Държавни изпитни сесии през юли и през март.

Изготвяне на диплома:

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

В срок до 10 дни след успешно защитена магистърска теза в отдел „Студенти“ се предават:

  • 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №
  • бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2, че не се дължат книги.
  • копие на диплома за завършено средно образование

 

Магистърска програма "Политика и интеграционни политики на ЕС"

Студентите завършват обучението си с образователна степен магистър по Политика и интеграционни политики на ЕС след успешна защита на магистърска теза. Студентите разработват магистърска теза, чиято тема и научен ръководител се утвърждават на заседание на катедрения съвет на катедра „Европеистика“. Всички магистърски тези се подлагат на специална процедура за проверка за плагиатство непосредствено преди допускането до защита. Защитите се провеждат пред Държавна изпитна комисия, утвърдена със Заповед на ректора.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.