Катедра "Европеистика"

Академичен състав

Катедра „Европеистика“ е специализирана в изучаването на Европа, нейните култура, политика, история и общество. Катедрата предлага широка гама от курсове, които дават възможност на студентите да развият цялостно разбиране за Европа, нейните институции и роля в глобалната общност и ги подготвят за кариера в академичните среди, правителствени и международни организации или други области, където задълбоченото разбиране на Европа е от съществено значение.

Членовете на катедрата са висококвалифицирани експерти с опит в своите области и са активно ангажирани с изследвания и публикации.

Ръководител на катедра

Доц. д-р

Николина Цветкова

ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Езиково обучение, езикови и образователни политики, междукултурно учене, междукултурна компетентност, европейски измерения на средното и висшето образование, използване на ИКТ за образователни цели, електронно и дистанционно обучение.

Преподавани дисциплини

Английски език, Английски език за специализирани цели, Междукултурни взаимодействия, Въведение в многоезичието на ЕС, Проектна терминология, Междукултурни взаимодействия и проекти в областта на културата в ЕС

научете повече...

Доц. д-р Николина Цветкова е дългогодишен преподавател по английски език, обучител на учители и автор на редица учебници и помагала за изучаване на английски език. В катедра „Европеистика“ преподава общ английски и английски език за специализирани цели, междукултурни взаимодействия, въведние в многоезичието на ЕС, проектна терминология.

Научните й интереси са предимно в полето на приложната лингвистика, езиковите и образователни пролитики, междукултурното учене и изграждането на междукултурна компетентност, теория и практика на подхода CLIL, електронно и дистанционно обучение, методика на езиковото обучение, интернационализация и европеизация на образованието. Автор и съавтор е на множество публикации на български и на английски по тези проблеми.

Проф. дфн

Благовест Моллов

bmollov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Аналитична философия, метафизика, модална логика, теория на аргументацията, англицистика, американистика

Преподавани дисциплини

Странознание (англ. език), Специализиран англ. език; Analytic philosophy and pragmatism, Applied logic, Analytic ontology and meta-ontology, Modal metaphysics, The Metaphysical Turn of Analytic Philosophy

научете повече...

Благовест Моллов e професор по английски език в катедра „Европеистика“, доктор на философските науки (логика). Завършил е англицистика и американистика, както и философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Лийдс и Оксфорд (FCO/Chevening scholar). Води курсове по английски език, странознание (История и институции на Обединеното кралство), философия на езика, работа с академичен текст. Автор е на книгите Континентална философия: (островно-)аналитична перспектива; Епистемология и еристика: Въведение в съвременната британска историография; Формални подходи към алетичната модалност; Лекции по философия на езика; и Possibilia.

Проф. д-р

Мария Стойчева

stojchevap@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа философия, европейска идентичност, езикови и образователни политики, политики в областта на културата; аналитична философия, философия на езика; управление на проекти, европейски проекти, оценка и управление на проекти и управление на качеството

Преподавани дисциплини

Европейска културна идентичност; Етнически и национални идентичности; Социално-политическа философия; Оцевка и контрол на европейски проекти; Подготовка и управление на проекти; Управление на качеството на проекта; Културна политика на ЕС; Езикова политика на ЕС Политика на многоезичие

научете повече...

Мария Стойчева е професор в Катедра по европеистика, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тя е функционален ректор от 2015 г. на докторантско училище и международна дейност на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител е на магистърската програма „Европейски проекти“ към катедра „Европеистика“. От 2012 г. е Жан Моне Професор и има опит като ръководител на изследователски и други международни проекти по Програми на Европейския съюз като „Жан Моне“, „Изграждане на капацитет във висшето образование“, „Еразъм+“, „Инициативата на Европейската комисия за европейски университети“, проекти в областта на висшето образование по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проф. Мария Стойчева е публикувала монографиите Европейска идентичност. Теоретични дилеми и аналитични подходи (2016), Европейска езикова политика (2006), Език и свят. Проблемът за референцията (2002) и е редактор на сборниците: Езикови политики. България – Европа (2011), Европейски перспективи (2008), Identités, Démocratie, Frontières, Paris: L’Harmattan, 2017, The Doctorate as Experience in Europe and Beyond, Routledge, 2019 и други. Проф. Мария Стойчева е публикувала над 50 статии и глави от книги в международни списания и книги на издателствата Routledge, Manchester University Press, Palgrave Macmillan, Multilingual Matters, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и други.

Доц. дпн

Калоян Симеонов

kdsimeonov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Икономически и паричен съюз на ЕС.; Присъединяване към еврозоната. Ролята на еврото на глобалните пазари. История на паричните съюзи.; Единен пазар и общи политики на ЕС.; Финансови услуги, финансови пазари и свободно движение на капитали.; Разширяване на ЕС. Икономика на ЕС.

Преподавани дисциплини

Съвременно социално-икономическо развитие на България (след 1990 г.); Съвременно социално-икономическо развитие на държавите членки на ЕС (След Римския договор); Икономически и паричен съюз на ЕС; Единен пазар на ЕС; Разширяване на ЕС.

научете повече...

Доц. дпн Калоян Симеонов е ръководител на катедра „Европеистика“ в периода 2015-2023 г. Експерт, магистър по европейски изследвания от Колежа на Европа, Натолин (Полша) и магистър по международни икономически отношения от УНСС-София. Преподавател по „Социално-икономическо развитие на България след 1990 г.“, „Социално-икономическо развитие на държавите-членки след Римския договор“, „Икономически и паричен съюз“, „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“ и други.

Работил е в Министерство на финансите, администрацията на Министерски съвет и Комисията за финансов надзор в звената по европейски въпроси. Бил е преподавал и лектор в УНСС, НБУ, Центъра за европейски програми към Американския университет, Европейския институт по публична администрация, Института по публична администрация – София, Дипломатическия институт към Министерство на външните работи и други. Автор е на над 90 публикации в български и международни издания, включително като съавтор на учебник по „Европейска интеграция“ и като автор на няколко монографии с европейска тематика. Член е на Екип Европа. Участвал е в проекти и мисии в Косово, северен Кипър, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Турция, Азербайджан и други.

Доц. дпн

Мирела Велева-Ефтимова

velevaefti@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Европейски изследвания, История на европейската интеграция, политика на разширяване на ЕС, евроинтеграция на България

Преподавани дисциплини

История на Европа XXв., История и теории на европейската интеграция

научете повече...

Мирела Велкова Велева-Ефтимова е историк, доцент по история на европейската интеграция. В бакалавърската програма на катедра „Европеистика“ е титуляр на курсовете „История на Европа – XXв.“ и „История и теории на европейската интеграция“. Ръководител на МП Politics and Policies of the EU. Била е Жан Моне лектор по История на Източното разширяване на ЕС в периода 2012-1015. Специализирала е в Maastricht University (Холандия) и European University Institute (Италия). 

Доц. д-р

Станислав Костов

skkostov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Право на Европейския съюз, Съдебна защита в ЕС, Защита на основните права

Преподавани дисциплини

Право на Европейския съюз, Съдебна защита в ЕС

научете повече...

Станислав Костов преподава в катедра „Европеистика“ от 2003 г. От 2017 г. е доцент по „Право на ЕС“ в катедра „Европеистика“ и в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Специализирал е в Маастрихт, Холандия и в Междууниверситетския център по правата на човека, София. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици”. Преподава и различни дисциплини, свързани с правото на Съюза, в Магистърската програма по Право на Европейския съюз в Юридически факултет на СУ и в Националния институт на правосъдието. Член е на редакционните колегии на списанията Европейски правен преглед (от 2015 г.) и DE JURE (от 2024 г.).

Освен академичен преподавател, Станислав Костов е и практикуващ юрист. Работил е в Изпълнителна агенция „Морска администрация”, където до 2006 г. заема длъжността „старши юрисконсулт”. От 2007 г. той е адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 2020 г. е председател на Управителния съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека“.

 

Доц. д-р

Цветан Манчев

Научни интереси

Макроикономика, монетарна икономика, парична политика,  макро-надзорна политика, валутни режими, европейска икономическа и финансова интеграция, икономически и валутни съюзи, централно банкиране, финансова стабилност, финансови кризи

Преподавани дисциплини

Основи на Европейския икономически и паричен съюз; Банков съюз; Европейската система от централни банки

Гл. ас. д-р

Вихър Георгиев

vihurg@uni-sofia.bg

Научни интереси

Институционален механизъм на ЕС; комитология; политика на сближаване на ЕС; имиграционна политика и политика за сигурност на границите на ЕС.

Преподавани дисциплини

Информационно общество; Въведение в правото; Политиката в правосъдието и вътрешните работи; Политики на Европейския съюз, практикум; Прилагане на правото на ЕС; Организация и провеждане на процедури за обществени поръчки; Публично-частни партньорства

научете повече...

Гл. ас. д-р. Вихър Георгиев е юрист, преподавател по „Политики на ЕС – практикум“, „Политики в правосъдието и вътрешните работи“ и „Прилагане правото на ЕС“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Процедури за осъще-ствяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия“. Специализирал е история на европейската интеграция в Палацки университет, Чешка република. Има над 20 публикации относно институционалния механизъм на ЕС, имиграционната политика и политиката за сигурност на границите на ЕС. Преподава и в Института за публична администрация – София и Дипломатическия институт към МВнР.

Към момента, освен академичен преподавател, той е и ръководител на проекти и консултант в областта на административната реформа и управлението на средствата от ЕС. Работил е по проекти на Европейската комисия, Европейския парламент, Администрацията на Министерски съвет, Сметната плата, НОИ, НЗОК, НСИ, ИА „ГИТ“, общини. Член е на Европейската университетска асоциация за европейски изследвания (UACES) и е референт за списанията Journal of European Public Policy и European Security.

Гл. ас. д-р

Даниела Дечева

dndecheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Германистика – Културна история на немскоезичните страни; Култура и политики на памет в Германия и Европа; Германска идентичност след 1945 г.

Преподавани дисциплини

Немски език – странознание (История и култура на немскоезичните страни)
Немски език – терминология на европейските институции
Европейска култура на 20 век – въведение

научете повече...

Гл. ас. д-р Даниела Дечева преподава в катедра „Европеистика“ от 2002 г. Води курсовете „Терминология – немски език“, „Странознание (история и култура) на немскоезичните страни“ и „Европейска култура на ХХ в“. Специализирала е в Хамбург, Йена, Залцбург, Лихтенщайн. Координатор на катедрата по програма Еразъм+ и по провеждането на задължителни стажове на студентите от специалността.

Гл. ас. д-р

Десислава Караасенова

dkaraasenova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Интернационализация на висшето образование; Транснационална академична мобилност; Интеркултурна комуникация; Англицистика и американистика

Преподавани дисциплини

Специализиран английски език (терминология на институцииите на ЕС; юридически английски; бизнес английски; интеркултурна комуникация)

научете повече...

Гл. ас. д-р Десислава Караасенова преподава специализиран английски език и терминология на институциите на ЕС. Работила е като писмен преводач в Съвета на Европейския съюз в Брюксел (английски/френски език). Изследователските и интереси са в областите: интернационализация на висшето образование, транснационална академична мобилност, междукултурни взаимодействия, междукултурна комуникативна компетентност. Защитава докторска дисертация на тема Cultural dimensions of academic mobility: the case of Bulgarian Fulbright fellows. Участвала е в редица проекти: Promoting intercultural competence in translators (Erasmus+), Overcoming European Divides (Allianz Cultural Foundation), Which Europe in a globalized world? (Allianz Cultural Foundation), How to strengthen democracy in Europe? (Allianz Cultural Foundation), Future 4EU (University of Liege), Процесите на интернационализация във висшето образование и тяхното отражение върху академичния състав в СУ „Св. Климент Охридски“, Иновативни образователни методи в интеркултурна перспектива, Докторантското обучение в интер-университетска перспектива (сравнителен анализ и възможности за сътрудничество),  Европейски перспективи на висшето образование в контекста на новия програмен период (СУ), Европа започва в училище – образи и послания в български учебници (СУ). Специализирала е в Маастрихт, Мюнхен, Барселона, Милано, Будапеща, Варшава, Краков, Катовице

Гл. ас. д-р

Радостина Захариева

rzaharieva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Съпоставително езикознание, идиоматика, лингвокултурология, терминология

Преподавани дисциплини

Френски език – лексика и граматика, превод, разговор, писане ; Френски език – специализирана лексика, превод, разговор, писане ; Френски език – терминология на европейските институции ; Френски език – терминология и аналитични умения ; Френски език – публично говорене и модериране (МП „Европейска интеграция и дипломация на ЕС”); Френски език – увод в терминологията на европейските институции (МП „Европейска интеграция”)

научете повече...

Гл. ас д-р Радостина Захариева е преподавател по френски език в катедра „Европеистика“, д-р по филология (общо и сравнително езикознание). Завършила е френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ с втора специалност румънска филология. Има и магистърска степен по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление в София и от Университета в Нант, Франция. Води курсове в бакалавърската степен по специализирана лексика и по терминология на европейските институции. Кредитен координатор е по програма „Еразъм +” за катедра „Европеистика“. В магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ e титуляр на курсовете „Терминология и аналитични умения – френски език“, „Публично говорене и модериране – френски език“. Научните й интереси и публикации са в областта на съпоставителното езикознание, идиоматиката и лингвокултурологията.

Гл. ас. д-р

Рая Райчева

r.raycheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Филология; Езикознание; Социолингвистика; Превод; Чуждоезиково обучение; Интерактивни методи на преподаване и ИТ

Преподавани дисциплини

Лексика, граматика, превод, разговор, писане – испански език (1 и 2 част); Специализирана лексика, превод, разговор, писане – испански език (1 и 2 част); Терминология на институциите на ЕС – испански език (1 и 2 част)

научете повече...

Гл. ас. д-р Рая Райчева е преподавател по специализиран испански език и терминология на институциите на ЕС в катедра „Европеистика“. През 2015 г. защитава докторска дисертация по „Романски езици“ на тема „Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански език“. Научните й интереси са в сферата на езикознанието, социолингвистиката, електронното обучение, специализирания, художествен и аудиовизуален превод.

Гл. ас. д-р

Ана Лазарова

ana.lazarova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Интелектуална собственост; технологично право; авторскоправни политики на ЕС; правна уредба на данните; правна уредба на изкуствения интелект

Преподавани дисциплини

Въведение в правото на интелектуалната собственост; Търговско право; Авторско право и нови технологии (в катедра БИН, ФФ, СУ); Социално-правни аспекти на информационните технологии (в специалност Компютърни науки, ФМИ, СУ); Социално-правни аспекти на софтуерното инженерство (в специалност Софтуерно инженерство, ФМИ, СУ); Електронни медии в цифрова среда (в следдипломна квалификация „Право и цифрови технологии“ на Института за следдипломна квалификация при УНСС).

научете повече...

Гл.ас. д-р Ана Лазарова е юрист, преподавател по право на интелектуалната собственост и търговско право в катедра Европеистика. Завършила е специалност Право в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и е магистър по право на Европейския съюз от Авиньонския университет, Франция. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема “Баланс между авторското право и обществения интерес: консистентност на политиката на ЕС”.

Д-р Лазарова е действащ адвокат и представител по индустриална собственост. Специализира основно в областта на авторско право и се занимава с политики и застъпничество в сферата на отворения достъп до знание и култура. Председател на сдружение Цифрова Република и национален координатор (Chapter Lead) на Creative Commons България, член на Координационната група на Общността по авторскоправни политики (Copyright Community Steering Group) на европейската мрежа за културно наследство Европеана и национален координатор за България на програмата Knowledge Rights 21.

Гл. ас. д-р

Мария Юрукова

m_yurukova@ff.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политики на ЕС, медийна политика на ЕС, противодействие на дезинформация, медийна регулация, медийни изследвания и анализ на съдържание.

Преподавани дисциплини

„Медийна политика на ЕС“; „Политики на ес – упражнения“; „Медийни изследвания и проекти“; „Медиeн анализ“; „Новинарство“

научете повече...

Гл. ас. д-р Мария Юрукова е преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридки“. Тя е доктор по политически науки (Медийна политика и право но ЕС) с тема на дисертационния труд „Дезинформация онлайн: стратегии за противодействие в ЕС“. Преподава дисциплините „Медийна политика на ЕС“, „Политики на ЕС – упражнения“, „Медиен анализ“, „Медийни изследвания и проекти“ и „Новинарство“.

Автор е на монографии, студии и статии в научни издания, както и на доклади от конференции и семинари в страната и чужбина.

Има над 10 годишен опит в изследване и анализ на политики. От 2015 г. до 2022 г. работи в аналитичното звено в Администрация на президента, като е ръководител на същото звено в продължение на 6 години. От 2011 г. работи като обучител, експерт и ръководител на европейски и международни проекти в неправителствения сектор. Има опит в различни доброволчески инициативи. От 2013 г. е изследовател и координатор на научни проекти в областта на медийните и европейските изследвания.

Академичните ѝ интереси са свързани с политиките на ЕС, в частност с европейския подход за противодействие на онлайн дезинформация, медийна грамотност, медийна свобода, медийна политика и регулация на национално и наднационално ниво, анализ на медийно съдържание, вкл. преди и по време на избори за ЕП.

Привърженик на идеята, че инвестицията в добре образовани и граждански ангажирани младите хора, както и създаването на адекватна медийна и информационна екосистема в цифрова среда, устойчива на дезинформация, са основополагащи за бъдещото развитие на ЕС и държавите членки на Съюза.

Гл. ас. д-р

Любомира Попова

l_popova@ff.uni-sofia.bg

Научни интереси

Европейска интеграция; Европеизация; Политика на разширяване на ЕС; Особености на българското присъединяване към ЕС; Особености на посткомунистическия преход

Преподавани дисциплини

Политическа история на разширяванията на ЕС

научете повече...

Любомира Попова е преподавател и изследовател на процесите на европейска интеграция и европеизация. Тя е доктор по политология от катедра „Европеистика“ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Дисертационният ѝ труд е посветен на особеностите на българската подготовка за членство в ЕС, като елемент от политиката на разширяване на ЕС. Фокусът в изследователската работа на Попова е върху динамичния характер на интеграционните процеси, формирани през взаимодействието на субекти. Нейните изследователски интереси са в областта на европеизацията на страните от Централна и Източна Европа и Западните Балкани, посткомунистическия преход; политиката на разширяване на ЕС.

Гл. ас. д-р

Роксана Трифонова

rvtrifonov@uni-sofia.bg

Научни интереси

Икономически изследвания на ЕС, Политики на ЕС, Усвояване на средствата от ЕСИФ в Република България и други.

Преподавани дисциплини

Преподавател по „Развитите на регионите и инфраструктурата в ЕС“, „Публична администрация“ и други.

научете повече...

Любомира Попова е преподавател и изследовател на процесите на европейска интеграция и европеизация. Тя е доктор по политология от катедра „Европеистика“ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Дисертационният ѝ труд е посветен на особеностите на българската подготовка за членство в ЕС, като елемент от политиката на разширяване на ЕС. Фокусът в изследователската работа на Попова е върху динамичния характер на интеграционните процеси, формирани през взаимодействието на субекти. Нейните изследователски интереси са в областта на европеизацията на страните от Централна и Източна Европа и Западните Балкани, посткомунистическия преход; политиката на разширяване на ЕС.

Ас.

Диана Тюркеджиева

diana.petrova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Европейска културна идентичност; мултикултурализъм и интеркултурен диалог; религиозна идентичност; културни политики и програми на ЕС; проектна дейност.

Преподавани дисциплини

„Въведение в управлението на европейски проекти“; „Разработване на индивидуален проект“; „Разработване на колективен проект“

научете повече...

Диана Петрова е специалист по европейски политики, програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Води курсовете „Въведение в управлението на европейски проекти“, „Разработване на индивидуален проект“ и „Разработване на колективен проект“ в магистърска програма „Европейски проекти“. Специализирала е в Университета за международни изследвания „Ханкук“ в Сеул, Южна Корея. Завършила е връзки с обществеността, виртуална култура и теология в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента е ръководител на Информационния център на Европейския съюз към Представителството на Европейската комисия и ключов експерт в един от центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България. Работила е в генерална дирекция „Предприятия и индустрии“ към Европейската комисия в Брюксел. Участвала е като експерт в изпълнението на проекти на държавната и местна администрации. Научните ѝ интереси са в областта на европейската и културна идентичности, културните политики, мултикултурализма, интеркултурния диалог и проектната дейност.

Доайени

Проф. д-р

Ингрид Шикова

ingridshikova1@gmail.com

Проф. д-р Ингрид Шикова е един от основателите на специалност „Европеистика“ в СУ, ръководител на катедрата (2007-2011) и кръстник на випуските. Експерт в областта на политиките на ЕС. С нея ще се запознаете още във втори курс, когато ще ви преведе из сложната материя на „Политики на Европейския съюз“ и „Европейски програми и управление на проекти“.
Цялата си професионална кариера проф. д-р Шикова посвещава на европейската интеграция. Специализирала е в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Ротердам, Кралския институт за международни отношения в Лондон и др. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Европейския съюз, както и съветник в Представителството на Европейската комисия. Член е на Екип Европа. Носител на Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.